Wednesday, October 21, 2009

SUMBER AL-QURAN

Allah subhannahu wa Ta’ala telah berfiman, yang bermaksud;”Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.

Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin , maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka . Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang –orang yang zalim .”(Al-Maidah:51)

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya.”
(Al-Mujadilah: 22)

No comments:

Post a Comment